CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Tin Đoàn thể
Sông Đà 9 hoàn thành các mục tiêu chống lũ 2018 tại Công trình thủy điện Pake
Sông Đà 9 hoàn thành các mục tiêu chống lũ 2018 tại Công trình thủy điện Pake

Sau 181 ngày đêm phát động chiến dịch thi đua (từ ngày 01/12/2017 đến 31/5/2018), công trình thủy điện PaKe đã chống lũ thắng lợi 100% kế hoạch.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về "Phát huy dân chủ xây dựng nhà nước pháp quyển của dân, do dân, vì dân"
Tư tưởng Hồ Chí Minh về "Phát huy dân chủ xây dựng nhà nước pháp quyển của dân, do dân, vì dân"

Đại hội VII của Đảng (tháng 6-1991) khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hố Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, đồng thời nêu rõ: “Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta”.

Kết quả ban đầu từ phong trào thi đua “Giữ gìn xe máy tốt và vận hành xe máy an toàn” tại Sông Đà 9
Kết quả ban đầu từ phong trào thi đua “Giữ gìn xe máy tốt và vận hành xe máy an toàn” tại Sông Đà 9

Ngay từ đầu năm 2018, nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm của Người lao động trong việc chăm sóc, bảo quản xe, máy, thiết bị của Công ty, Hội đồng thi đua khen thưởng của Sông Đà 9 đã tổ chức phát động phong trào thi đua “Giữ gìn xe máy tốt và vận hành xe máy an toàn” trên tất cả các công trình.

Thanh niên Sông Đà 9 trong công tác đổi mới huấn luyện ATLĐ tại công trường
Thanh niên Sông Đà 9 trong công tác đổi mới huấn luyện ATLĐ tại công trường

Thực hiện Nghị quyết Đoàn các cấp và chương trình hành động của Đoàn thanh niên Công ty cổ phần Sông Đà 9, ngày 24/4/2018, Chi đoàn Cơ quan Công ty đã tiến hành buổi sinh hoạt chi đoàn tháng 04

Tư tưởng Hồ Chí Minh về "Xây dựng văn hóa con người"
Tư tưởng Hồ Chí Minh về "Xây dựng văn hóa con người"

Đại hội VII của Đảng (tháng 6-1991) khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hố Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, đồng thời nêu rõ: “Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta”.

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh