CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Tin Đoàn thể
Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

DÂN VẬN

Vấn đề Dân vận nói đã nhiều, bàn đã kỹ nhưng vì nhiều địa phương, nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, làm chưa đúng, cho nên cần phải nhắc lại.

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh