CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Sông Đà 9 tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ Bảy BCH Trung ương Đảng (khóa XII)

Sông Đà 9 tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ Bảy BCH Trung ương Đảng (khóa XII)

Ngày 30/7/2018 Đảng ủy Công ty CP Sông Đà 9 đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).

Thành phần Hội nghi gồm các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng, Phó các phòng ban nghiệp vụ, Ủy viên BCH Công đoàn, Ủy viên BCH Đoàn thanh niên, Trưởng, phó Ban nữ công Công ty; các đồng chí trong cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc; Chủ tịch HĐQT, Giám đốc các đơn vị Công ty cổ phần và Chi nhánh; Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn, Bí thư, Phó bí thư Đoàn thanh niên các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Công ty, đảng viên của các đơn vị đang công tác tại khu vực Hà Nội và tại các điểm cầu thủy điện Pake, thủy điện Nậm Thuen 1, nhiệt điệt Long Phú 1.

Hội nghị đã được đón Tiến sỹ Nguyễn Thị Tiếp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đến dự và trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của các Nghị quyết.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Đ/c Nguyễn Hoàng Cường- Bí thư Đảng ủy Công ty nêu rõ tầm quan trọng của việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết Hội nghi Trung ương 7 khóa XII; yêu cầu các Đ/c tham dự Hội nghị học tập nghiêm túc để nắm vững những nội dung của nghị quyết và tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị, nhằm mục đích nâng cao nhận thức chính trị cho toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Công ty; tạo sự quyết tâm cao và thống nhất trong toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, đồng bộ với các nghị quyết khác của Đảng.

Hội nghị đã được nghe Đ/c Nguyễn Thị Tiếp, báo cáo viên cấp Trung ương, đã trực tiếp truyền đạt những nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) gồm: Nghị quyết số 26–NQ/TW ngày 19/6/2018 về  “Tập trung xây dựng cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Cán bộ và công tác cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định sự thành bại của cách mạng và sự phát triển của đất nước. Sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta chuyển sang một giai đoạn phát triển mới với trình độ cao hơn, nhiệm vụ khó khăn hơn, tính chất phức tạp hơn. Để chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ  về công tác cán bộ. Tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường với những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Các thế lực thù địch, phản động lợi dụng những hạn chế yếu kém của cán bộ và công tác cán bộ để chống phá ta. Việc tiếp tục đổi mới trong công tác cán bộ, cải cách chế độ tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm  nhằm cụ thể hóa và đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống

Ba Nghị quyết chuyên đề này đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII đã đề ra về phát triển kinh tế- xã hội.

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động hiểu rõ các nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác, để các cấp ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện ở cấp mình bảo đảm thiết thực và có tính khả thi cao, gắn thực hiện chương trình hành động với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. đồng  thời tổ chức  và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và người lao động trong Công ty.

                                                Tin từ Văn phòng Đảng- Đoàn Công ty

 

 

 

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh