CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

NHÓM NGÀNH: XÂY DỰNG

VỐN ĐIỀU LỆ: 342,340 TỶ ĐỒNG

MÃ CỔ PHIẾU: SD9