CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Ban Lãnh đạo

Ban Lãnh đạo

 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Ông Trần Thế Quang

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Hải Sơn

Chức vụ: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

Ông Phạm Văn Quản

Chức vụ: Thành viên HĐQT

Ông Đoàn Hùng Trường

Chức vụ: Thành viên HĐQT

Ông Lê Hải Đoàn

Chức vụ: Thành viên HĐQT

 


 BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Bà Nguyễn Thị Thu Phương

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Thanh Huế

Chức vụ: Kiểm soát viên

Ông Lương Thế Lăng

Chức vụ: Kiểm soát viên, PP. KTe-CL


BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Ông Nguyễn Hải Sơn

Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

Ông Trần Anh Phương

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc 

Phụ trách Kỹ thuật - Thi công - An toàn

Ông Lê Sỹ Tiến

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Phụ trách Cơ giới Vật tư, XMTB

Ông Quách Mạnh Hải

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Phụ trách Kinh tế, Tài chính