CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Sản xuất điện

Sản xuất điện

Sản xuất điện

Sông Đà 9 sở hữu Nhà máy thủy điện Nậm Khánh – Công suất 12 MW, Nhà máy thủy điện Pake - Công suất 26 MW (Đang trong giai đoạn xây dựng) và giữ cổ phần chi phối 04 nhà máy thủy điện (Thủy điện Nậm Mu - công suất 12 MW; Thủy điện Nậm Ngần -  công suất 13,5 MW và Thủy điện Nậm An - công suất 6 MW);

Giá trị sản lượng điện hàng năm khoảng 200 – 230 tỷ đồng. Sản xuất kinh doanh điện hiện đang chiếm khoảng 20% tổng sản lượng và doanh thu của Công ty.