CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác SXKD năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 9

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác SXKD năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 9

Ngày 07/01/2019 Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 9 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác SXKD năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Về dự và chỉ đạo Hội nghị, đại diện lãnh đạo TCT có đồng chí Hồ Văn Dũng, Phó Bí thư, phụ trách Đẩng bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị TCT  Tổng công ty Sông Đà-CTCP.
Về phía Công ty CP Sông Đà 9, có đồng chí Nguyễn Hoàng Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng chí Trần Thế Quang- Phó bí thư đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty. Hội nghị còn có sự tham dự của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, các đồng chí Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, phó TGĐ, trưởng các phòng, ban, giám đốc các chi nhánh, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP thủy điện Nậm Mu, chủ tịch Công đoàn, bí thư Đoàn thanh niên, trưởng Ban nữ công Công ty và các chi nhánh.
Báo cáo tổng kết nêu rõ, năm 2017, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng có rất nhiều khó khăn, thách thức. Với quyết tâm cao và những nỗ lực phấn đấu, tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên Công ty đã vượt qua khó khăn và hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng. Công ty đã đảm bảo tiến độ các công trình Nậm Ngiệp 1, Nậm Thuen 1, Pa Ke, Sơn Giang…; tích cực tìm kiếm việc làm mở ra nhiều công trình thi công, đủ việc làm cho năm 2019; thực hiện sắp xếp lại tổ chức sản xuất, tăng cường công tác đào tạo nhân lực; thường xuyên kiểm tra, phân tích hoạt động kinh tế của các đơn vị; tập trung nguồn lực đẩy mạnh tiến độ dự án Pake; hoàn thành các mục tiêu đảm bảo chống lũ 2018; Đang phối hợp với cơ quan chức năng hai tỉnh Hà Giang và Lào Cai hoàn thiện hồ sơ bồi thường; chuyển mục đích sử dụng, trồng rừng thay thế; giải phóng mặt bằng; chú trọng công tác thi công bê tông đảm bảo hiện trường cho công tác lắp máy, tích cực các thủ tục pháp lý để thi công đường dây 110KV..., tiến độ dự án đang bám theo kế hoạch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành: đã triển khai phần mềm văn phòng điện tử SmartOffice, áp dụng công nghệ điện toán đám mây trong công tác quản lý dữ liệu văn bản. Triển khai module báo cáo nhanh về khối lượng thực hiện. Đang xây dựng phần mềm KPI. Hoàn thiện và nâng cấp phần mềm quản lý văn bản SO; thực hiện tốt dân chủ cơ sở, đảm bảo chế độ chính sách và quan tâm đến đời sống người lao động; đáp ứng cơ bản về việc làm với mức thu nhập bình quân người lao động 9.3 triệu đồng/ người/tháng.
Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ tổ chức tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định và kết luận của Trung ương và cấp ủy các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về về “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; về “tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; về “công tác dân số trong tình hình mới”; nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về “Tập trung xây dựng đội  ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; và về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Tích cực chỉ đạo thực hiện đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đổi mới phương thức lãnh đạo, ban hành nghị quyết lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của Công ty. Chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng; lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức và cán bộ; quan tâm phát triển Đảng, năm 2018 toàn Đảng bộ kết nạp được 17 đảng viên mới.
Đảng bộ đã lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức các hoạt động văn thể làm phong phú đời sống tinh thần; tham gia các hoạt động do TCT tổ chức đạt nhiều thành tích cao; thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Bên cạnh những việc đã làm được, Đảng bộ cũng nhìn nhận rất nghiêm túc những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD và công tác xây dựng Đảng; đồng thời xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để đề ra những giải pháp khắc phục trong năm 2018.
Năm 2019, đặt ra cho Công ty nhiều thuận lợi nhưng còn nhiều thách thức, tuy nhiên thuận lợi là cơ bản, đặc biệt là từ đầu năm Công ty đã có 100% hợp đồng việc làm cho cả năm. Đảng bộ đặt ra nhiệm vụ SXKD với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2019: Giá trị SXKD 990 tỷ đồng (trong đó SX công nghiệp 285 tỷ đồng); doanh thu 916,3 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 94 tỷ đồng; nộp ngân sách 69,6 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động 10,4 triệu đồng/ người/tháng.
     Đảng bộ xác định chủ đề hành động của năm là “Nâng cao năng lực quản trị và năng suất lao động để đảm bảo hiệu quả”; những nhiệm vụ trọng tâm trong SXKD và các giải pháp thực hiện gồm: giải pháp sắp xếp, đổi mới và tái cấu trúc doanh nghiệp, tiếp thi đấu thầu và thị trường, công tác quản lý cơ giới- vật tư, công tác kỹ thuật công nghệ, an toàn, công tác kế hoạch – chiến lược, công tác tài chính tín dụng, công tác đầu tư và công tác quản trị rủi ro.
Về xây dựng Đảng cần làm tốt các mặt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ và đảng viên, kiểm tra giám sát; chú trọng thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết TW4 khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu  hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện tốt công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Dũng động viên những cố gắng của tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên Công ty CP Sông Đà 9 đã vượt qua những khó khăn, tìm kiếm việc làm, ổn định tổ chức và đạt được nhiều thành tích góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của TCT; đồng chí cũng gợi mở về vấn đề tiếp cận thị trường quốc tế, những bài học kinh nghiệm quản lý cần quan tâm trong điều kiện hội nhập và cạnh tranh.
Đảng bộ Công ty đã trao bằng khen cho các tập thể Đảng bộ bộ phận Chi nhánh Sông Đà 908, Đảng bộ bộ phận Công ty CP thủy điện Nậm Mu, Chi bộ Chi nhánh Sông Đà 905  đạt danh hiệu tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2018, Chi bộ cơ quan II thuộc Đảng bộ bộ phận CN 908, Chi bộ Khối cơ quan thuộc Đảng bộ bộ phận Nậm Mu, Chi bộ I cơ quan Công ty, Chi bộ II cơ quan Công ty và 27 cá nhân đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.
Nhiệm vụ của Đảng bộ đặt ra năm 2019 hết sức nặng nề, với truyền thống luôn luôn vượt khó hoàn thành nhiệm vụ, cán bộ, đảng viên CNV Công ty CP Sông Đà 9 quyết tâm mang hết sức mình thực hiện thắng lợi nhiệm vụ từ những ngày đầu, tháng đầu.

Tin từ Văn phòng Đảng đoàn

Một số hình ảnh minh họa:

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh