CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Tin Đoàn thể
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đạo đức
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đạo đức

Đại hội VII của Đảng (tháng 6-1991) khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, đồng thời nêu rõ: “Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta”.

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ Tám BCH Trung ương Đảng (khóa XII) của Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 9
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ Tám BCH Trung ương Đảng (khóa XII) của Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 9

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám  BCH TW Đảng khóa XII, Hướng dẫn số 72-HD/BTGTW, ngày 02/11/2018 của Ban Tuyên giáo TW về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng;

Tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng

Đại hội VII của Đảng (tháng 6-1991) khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hố Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, đồng thời nêu rõ: “Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta”.

Công đoàn Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhận cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Công đoàn Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhận cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào công nhân lao động năm 2018, Công đoàn Công ty cổ phần Sông Đà 9 rất vinh dự là 1 trong 2 đơn vị của Tổng công ty Sông Đà – CTCP được nhân cờ thi đua suất sắc toàn diện của Tổng liên đoàn lao động việt Nam.

Xuân yêu thương - Tết ấm vùng cao
Xuân yêu thương - Tết ấm vùng cao

Trong không khí đón chào một mùa xuân mới Xuân Kỷ Hợi 2019, nhằm mang lại một mùa xuân ấm áp nghĩa tình cho bà con vùng cao, được sự chấp thuận của Đảng ủy, Lãnh đạo và Công đoàn Công ty, Ban nữ công và Đoàn Thanh niên Công ty cổ phần Sông Đà 9 tổ chức chương trình thiện nguyện với chủ đề “Xuân yêu thương - Tết ấm vùng cao”

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh