CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Tin Công ty
SD9: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của thành viên HĐQT ông Lê Hải Đoàn
SD9: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của thành viên HĐQT ông Lê Hải Đoàn

Công ty cổ phần Sông Đà 9 (SD9) thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Lê Hải Đoàn - Thành viên HĐQT:

- Họ và tên: Lê Hải Đoàn.

- Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 9.

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 180.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0,53%).

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: Mua 1.000.000 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: Mua 566.300 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 746.300 cổ phiếu (tỷ lệ 2.18%).

Báo có chi tiết tại đây.

SD9: Ông Lê Hải Đoàn - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 1.000.000 CP
SD9: Ông Lê Hải Đoàn - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 1.000.000 CP

Ông Lê Hải Đoàn - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 1.000.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Hải Đoàn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: SD9
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 180.000 CP (tỷ lệ 0,53%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/05/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 21/06/2023.

Thông báo đấu giá tài sản (Đấu giá lần 2): Tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không sử dụng được của Công ty CP Sông Đà 9
Thông báo đấu giá tài sản (Đấu giá lần 2): Tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không sử dụng được của Công ty CP Sông Đà 9

Thông báo đấu giá tài sản (Đấu giá lần 2): Tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không sử dụng được của Công ty CP Sông Đà 9

SD9 - Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023
SD9 - Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Ngày 27/04/2023, Công ty cổ phần Sông Đà 9 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Công ty trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 tại file đính kèm.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở Chi nhánh Sông Đà 905 trực thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 9
Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở Chi nhánh Sông Đà 905 trực thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 9

Công ty cổ phần Sông Đà 9 xin thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở Chi nhánh Sông Đà 905 như sau:

Địa chỉ mới: Thôn Lù Dì Sán, xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh