CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh