CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là Tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không sử dụng được của Công ty cổ phần Sông Đà 9