CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW6 (khóa XII) của Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 9

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW6 (khóa XII) của Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 9

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu BCH TW Đảng khóa XII, Hướng dẫn số 51-HD/BTGTW, ngày 13/11/2017 của Ban Tuyên giáo TW;  Kế hoạch số 41-KH/ĐUK, ngày 17/11/2017 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW; Kế hoạch số 31-KH/TV, ngày 05/12/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy TCT về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu BCH TW Đảng khóa XII; Ngày 05/01/2018 Đảng ủy Công ty CP Sông Đà 9 đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).
Thành phần Hội nghi gồm các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty, thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng, Phó các phòng ban nghiệp vụ, Ủy viên BCH Công đoàn, Ủy viên BCH Đoàn thanh niên, Trưởng, phó Ban nữ công Công ty; các đồng chí trong cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc; Chủ tịch HĐQT, Giám đốc các đơn vị Công ty CP và Chi nhánh; Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn, Bí thư, Phó bí thư Đoàn thanh niên các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Công ty và các đảng viên của các đơn vị đang công tác tại kgu vực Hà Nội.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Đ/c Nguyễn Hoàng Cường - Đảng ủy viên Đảng ủy TCT, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty; đồng chí Trần Thế Quang – Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty.
Hội nghị đã được đón Tiến sỹ Nguyễn Thị Tiếp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đến dự và trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của các Nghị quyết.
Phát biểu khai mạc Hội nghị Đ/c Lê Văn Hưng- Phó Bí thư Đảng ủy Công ty nêu rõ tầm quan trọng của việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết Hội nghi Trung ương 6 khóa XII; yêu cầu các Đ/c tham dự Hội nghị học tập nghiêm túc để nắm vững những nội dung của nghị quyết và tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị.
Đ/c Nguyễn Thị Tiếp đã trực tiếp truyền đạt những nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) gồm: Nghị quyết số 18–NQ/TW ngày 25/10/2017 về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “công tác dân số trong tình hình mới”. Công cuộc đổi mới đất nước và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế để thích ứng với điều kiện mới. Tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường với những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Các thế lực thù địch, phản động lợi dụng những hạn chế yếu kém của tổ chức bộ máy, biên chế để chống phá ta. Việc tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị nhằm cụ thể hóa và đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống
 Bốn Nghị quyết chuyên đề này đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII đã đề ra về phát triển kinh tế- xã hội.
Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động hiểu rõ các nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác, để các cấp ủy chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện, đồng  thời tổ chức  và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và người lao động trong Công ty. 


Tin từ Văn phòng Đảng ủy Công ty
 

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh