CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ Tám BCH Trung ương Đảng (khóa XII) của Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 9

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ Tám BCH Trung ương Đảng (khóa XII) của Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 9

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám  BCH TW Đảng khóa XII, Hướng dẫn số 72-HD/BTGTW, ngày 02/11/2018 của Ban Tuyên giáo TW về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng; Quy định số 14-QĐ/ĐUK, ngày 11/4/2018 của Đảng ủy Khối về tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Kế hoạch số 59-KH/ĐUK, ngày 09/11/2018 của Đảng ủy Khối DNTW và Kế hoạch số 41 –KH/TV ngày 21/11/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy TCT về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng; Ngày 05/3/2019 Đảng ủy Công ty CP Sông Đà 9 đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).

Thành phần Hội nghi gồm các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng, Phó các phòng ban nghiệp vụ, Ủy viên BCH Công đoàn, Ủy viên BCH Đoàn thanh niên, Trưởng, phó Ban nữ công Công ty; các đồng chí trong cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc; Chủ tịch HĐQT, Giám đốc các đơn vị Công ty cổ phần và Chi nhánh; Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn, Bí thư, Phó bí thư Đoàn thanh niên các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Công ty, đảng viên của các đơn vị đang công tác tại khu vực Hà Nội và tại các điểm cầu thủy điện Pake, thủy điện Nậm Thuen 1, nhiệt điệt Long Phú 1, thủy điện Tân Thượng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Đ/c Nguyễn Hoàng Cường- Bí thư Đảng ủy Công ty nêu rõ tầm quan trọng của việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết Hội nghi Trung ương 8 khóa XII; yêu cầu các Đ/c tham dự Hội nghị học tập nghiêm túc để nắm vững những nội dung của nghị quyết và tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị, nhằm mục đích nâng cao nhận thức chính trị cho toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Công ty; tạo sự quyết tâm cao và thống nhất trong toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, đồng bộ với các nghị quyết khác của Đảng.

Các Nghị quyết, Quy định, Kết luận lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng. Chính vì vậy, Hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 có ý nghĩa quan trọng. Kết thúc Hội nghị các đại biểu đã viết bài thu hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động hiểu rõ các nội dung cơ bản của Nghị quyết  nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác, để các cấp ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện ở cấp mình bảo đảm thiết thực và có tính khả thi cao, gắn thực hiện chương trình hành động với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. đồng  thời tổ chức  và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và người lao động trong Công ty. 


Tin từ Văn phòng Đảng- Đoàn Công ty
 

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh