CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Đảng ủy Công ty cổ phần Sông Đà 9 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII

Đảng ủy Công ty cổ phần Sông Đà 9 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII

Thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03 KH/TW của Ban Bí thư TW Đảng, Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Căn cứ Kế hoạch của Đảng ủy Công ty cổ phần Sông Đà 9, ngày 05/12/2016 tại Hà Nội Đảng ủy Công ty đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thành phần dự Hội nghị là các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty; các đồng chí Bí thư Đảng ủy bộ phận, Chi bộ trực thuộc; Ủy viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty; thành viên Ban Tổng giám đốc điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng, phó các phòng ban Công ty; Chủ tịch Công đoàn, Bí thi Đoàn thanh niên, Trưởng Ban nữ công Công ty; Các đồng chí Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Giám đốc Ban quản lý dự án; Chủ tịch, Giám đốc và kế toán trưởng Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu.

Đồng chí Dương Hữu Thắng – Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Sông Đà 9 đã quán triệt những nội dung của Chỉ thị, Hướng dẫn, Kế hoạch của TW, Kế hoạch của Đảng ủy TCT, Đảng ủy Công ty thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và những nội dung chủ yếu, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các đồng chí dự Hội nghị đã sôi nổi thảo luận lựa chọn các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức, phong cách và các hành động, việc làm cụ thể để học và làm theo.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Đảng ủy Công ty cổ phần Sông Đà 9 đã nêu rõ mục đích, yêu cầu và những nội dung chủ yếu thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về: Hoạt động toàn khóa; Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyêt Đại hội Đảng bộ các cấp; Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; Công tác kiểm tra giám sát, sơ kết, tổng kết; Xác định những nội dung đột phá nhằm tạo nên sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 sẽ giúp cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên. Đây là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống lãng phí, quan liêu.

Tin từ Văn phòng Đảng Đoàn Công ty

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh