CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW5 (khóa XII) của Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 9

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW5 (khóa XII) của Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 9

Thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy khối DNTW, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Đảng ủy TCT Sông Đà thực hiện Nghị quyết Hội nghị TƯ 5 khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ Chín BCH Đảng bộ Khối DNTW; Ngày 09/9/2017 Đảng ủy Công ty CP Sông Đà 9 đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) và Nghị quyết Hội nghị lần thứ Chín BCH Đảng bộ Khối DNTW.
Thành phần Hội nghi gồm các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty, thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng, Phó các phòng ban nghiệp vụ, Ủy viên BCH Công đoàn, Ủy viên BCH Đoàn thanh niên, Trưởng, phó Ban nữ công Công ty; các đồng chí trong cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc; Chủ tịch HĐQT, Giám đốc các đơn vị Công ty CP và Chi nhánh; Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn, Bí thư, Phó bí thư Đoàn thanh niên các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Công ty và các đảng viên của các đơn vị đang công tác tại khu vực Hà Nội.


Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Đ/c Nguyễn Hoàng Cường - Đảng ủy viên Đảng ủy TCT, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty; đồng chí Trần Thế Quang – Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty.
Hội nghị đã được đón Tiến sỹ Nguyễn Thị Tiếp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đến dự và trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của các Nghị quyết.
Phát biểu khai mạc Hội nghị Đ/c Nguyễn Hoàng Cường nêu rõ tầm quan trọng của việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết Hội nghi Trung ương 5 khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ Chín BCH Đảng bộ Khối DNTW về “Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối DNTW đến năm 2020”; yêu cầu các Đ/c tham dự Hội nghị học tập nghiêm túc để nắm vững những nội dung của nghị quyết và tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị.
Đ/c Nguyễn Thị Tiếp đã trực tiếp truyền đạt những nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) gồm: Nghị quyết số 10 –NQ/TW ngày 03/6/2017 về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”. Ba Nghị quyết chuyên đề này đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII đã đề ra về phát triển kinh tế- xã hội.
Hội nghị cũng được nghe truyền đạt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ Chín BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương về “Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2020”, cụ thể hóa chủ trương, các nội dung chỉ đạo tại Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 thành các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp mà tổ chức cơ sở Đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.
Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ Chín BCH Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương của Đảng bộ Công ty. 
Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ Chín BCH Đảng bộ Khối để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động nắm vững và thống nhất các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Từ đó, mỗi tổ chức đảng có chương trình hành động và mỗi cán bộ, đảng viên có tư duy và hành động cụ thể để triển khai thực hiện tốt các nghị quyết tại đơn vị.


Tin từ Văn phòng Đảng ủy Công ty

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh