CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý tài sản của Công ty CP Sông Đà 9