CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Sông Đà 9 (SD9) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Sông Đà 9 (SD9) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tham dự Đại hội, đại diện Tổng Công ty Sông Đà – CTCP (cổ đông lớn) có Ông Trần Văn Tuấn, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty. Về phía Sông Đà 9 có Ông Trần Thế Quang, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; các ông bà là thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Trưởng các phòng nghiệp Công ty. Đặc biệt Đại hội có sự tham dự của các Quý cổ đông là các nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân đại diện cho 23.741.160 cổ phần, chiếm 69,35% vốn điều lệ của Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua Ban Chủ tọa gồm: Ông Trần Thế Quang, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Chủ tọa; Ông Nguyễn Hải Sơn, Phó Tổng Giám đốc - Thành viên; Ông Nguyễn Gia Hản, thành viên HĐQT kiêm Trưởng phòng Pháp chế và QTRR - Thành viên.

Đại hội đồng cổ đông SD9 đã thảo luận và thông qua một số nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2019; Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019; Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Đại hội đã thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT/ Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Hoàng Cường do cá nhân có đơn xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe; miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Vũ Đình Minh do cổ đông lớn Tổng công ty Sông Đà – CTCP thay đổi người đại diện và cử nhân sự thay thế; Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tại đại hội, ông Nguyễn Hải Sơn – Phó Tổng Giám đốc Công ty và ông Phạm Văn Quản – Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Sông Đà - CTCP đã được bầu vào Hội đồng quản trị Sông Đà 9.

Năm 2020, Sông Đà 9 sẽ tập trung thực hiện tổ chức sắp xếp lại mô hình theo tính đảm bảo năng lực và linh động, thích ứng cao đối với các ngành nghề kinh doanh; Bám sát chủ trương, điều kiện, tính chất của từng dự án, từng chủ đầu tư để thích ứng trong công tác quản lý một cách chắc chắn và hiệu quả.

Phát biểu tại đại hội, các cổ đông đánh giá cao nỗ lực của Sông Đà 9 trong quá trình hoạt động, bày tỏ quan điểm sẽ tiếp tục ủng hộ và giao quyền tối đa cho HĐQT để tạo sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành, góp phần cho sự phát triển của Sông Đà 9 và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh