CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Sông Đà 9 (SD9) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Sông Đà 9 (SD9) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Sáng ngày 26/4, tại trụ sở Công ty, SD9 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội có sự tham dự của các cổ đông là các nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân đại diện cho 23.677.695 cổ phần, chiếm 69,16% vốn điều lệ của Công ty. Đại diện Tổng Công ty Sông Đà – CTCP (cổ đông chi phối) có ông Phạm Đức Thành, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty tham dự.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành trên 95% các nội dung trình Đại hội gồm: Báo cáo kết quả thực hiện KH SXKD năm 2023, KH SXKD năm 2024; Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của kiểm toán độc lập; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch chương trình công tác năm 2024; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024; Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023; Báo cáo quyết toán thù lao HDQT, BKS năm 2023; phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch HĐQT Trần Thế Quang nhấn mạnh, trên cơ sở phân tích, đánh giá, dự báo những thuận lợi, khó khăn trong thời gian tới, đồng thời với nỗ lực quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể CBCNV, Sông Đà 9 sẽ tập trung nguồn lực, hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đã thông qua, đưa Sông Đà 9 phát triển bền vững.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Ban tổ chức Đại Hội 

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh