CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Sông Đà 9 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Sông Đà 9 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Đại hội đồng cổ đông SD9 đã thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng như Báo cáo cáo kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2016, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, kế hoạch chương trình công tác của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017; Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016, phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017; Thông qua phương án chia cổ tức năm 2016; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Ngoài ra Đại hội đồng cổ đông tán thành ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Đại hội cũng thông qua kế hoạch năm 2017 với giá trị sản xuất kinh doanh là 926 tỷ đồng, doanh thu 836 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 50 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức dự kiến là 10%.

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao ở tất cả các nội dung quan trọng, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 9 năm 2017 đã thành công tốt đẹp

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh