CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

SD9: Ông Lê Hải Đoàn - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 1.000.000 CP

SD9: Ông Lê Hải Đoàn - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 1.000.000 CP

Ông Lê Hải Đoàn - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 1.000.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Hải Đoàn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: SD9
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 180.000 CP (tỷ lệ 0,53%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/05/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 21/06/2023.

Chi tiết thông báo tại đây.

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh