CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

SD9: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của thành viên HĐQT ông Lê Hải Đoàn

SD9: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của thành viên HĐQT ông Lê Hải Đoàn

Công ty cổ phần Sông Đà 9 (SD9) thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Lê Hải Đoàn - Thành viên HĐQT:

- Họ và tên: Lê Hải Đoàn.

- Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 9.

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 180.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0,53%).

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: Mua 1.000.000 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: Mua 566.300 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 746.300 cổ phiếu (tỷ lệ 2.18%).

Báo cáo chi tiết tại đây.

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh