CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Đảng bộ Sông Đà 9 sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Đảng bộ Sông Đà 9 sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 19/7/2019 Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 9 đã tổ thức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Văn Tuấn  – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, Ủy viên ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Sông Đà-CTCP.

Về phía Công ty CP Sông Đà 9, có đ/c Nguyễn Hoàng Cường – Bí thư Đảng ủy; đ/c Trần Thế Quang - Phó bí thư đảng ủy, Tổng giám đốc. Hội nghị còn có sự tham dự của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, các đồng chí Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, phó TGĐ, trưởng các phòng, ban, giám đốc các chi nhánh, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP thủy điện Nậm Mu, chủ tịch Công đoàn, bí thư Đoàn thanh niên, trưởng Ban nữ công Công ty và các chi nhánh.

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù vẫn còn rất nhiều khó khăn song dưới sự chỉ đạo của Đảng, toàn Đảng bộ Sông Đà 9 đã hoàn thành các mục tiêu đề ra: Hoàn thành tiến độ các hạng mục công trình của các dự án: thủy điện Pake, thủy điện Nậm Thuen 1, thủy điện Xepian Xenamnoy, công trình Bản lải; Đảm bảo tiến độ các gói thầu tại dự án thủy điện Tân Mỹ. Đối với công trình Công ty đầu tư: tập trung nguồn lực đẩy mạnh tiến độ dự án thủy điện Pake, tiến độ dự án đang bám theo kế hoạch; tích cực tìm kiếm việc làm mở ra nhiều công trình thi công, đủ việc làm cho năm 2019; thực hiện sắp xếp lại tổ chức sản xuất, tăng cường công tác đào tạo nhân lực; thường xuyên kiểm tra, phân tích hoạt động kinh tế của các đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành tiến độ các hạng mục công trình đang bám sát kế hoạch; lãnh đạo công tác SXKD có hiệu quả; đảm bảo đủ việc làm, ổn định đời sống và thu nhập cho người lao động; thực hiện tốt dân chủ cơ sở, đảm bảo chế độ chính sách và quan tâm đến đời sống người lao động; đáp ứng cơ bản về việc làm với mức thu nhập bình quân người lao động trên 9,5 triệu đồng/ người/tháng.

Bên cạnh chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu sản xuất kinh doanh, Đảng ủy Công ty cũng đã chỉ đạo toàn Đảng bộ thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ và đảng viên, công tác kiểm tra giám sát; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị- xã hội, công tác an sinh xã hội; sinh hoạt cấp ủy, chi bộ tiếp tục được chấn chỉnh và đổi mới hình thức; Đảng ủy Công ty đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng từ Công ty đến cơ sở chú trọng công tác giáo dục lý luận chính trị, gắn liền công tác giáo dục lý luận chính trị với “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu  hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy Công ty đã có nhiều giải pháp để ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng; giảm sút ý chí chiến đấu; không làm tốt nhiệm vụ đảng viên; không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, ban hành nghị quyết lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của Công ty. Chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng, kiện toàn tổ chức đảng trực thuộc phù hợp với mô hình tổ chức SXKD đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức và cán bộ; quan tâm phát triển Đảng, 6 tháng đầu năm toàn Đảng bộ kết nạp được 5 đảng viên mới, trong đó có 03 là công nhân kỹ thuật.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt. Đảng bộ đã quán triệt thực hiện đúng quy định công tác thẩm  định, kiểm tra tiêu chuẩn chính trị cán bộ phục vụ công tác kết nạp đảng viên, đề bạt, bổ nhiệm, điều động, bố trí cán bộ được thực hiện thường xuyên nghiêm túc, có chất lượng; thường xuyên rà soát chính trị nội bộ, nhất là rà soát chính trị phục vụ công tác cán bộ; chế độ bảo mật, bảo vệ tài liệu của Đảng thực hiện theo đúng quy định.

Đảng bộ lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình;  tổ chức các hoạt động văn thể làm phong phú đời sống tinh thần; tham gia các hoạt động do TCT tổ chức; thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động Công ty;  quan tâm chỉ đạo thực hiện các chương trình an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo tại địa phương nơi đơn vị đóng quân.

Bên cạnh những việc đã làm được, Đảng bộ cũng nhìn nhận rất nghiêm túc những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD và công tác xây dựng Đảng; đồng thời xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để đề ra những giải pháp khắc phục trongthời gian tới.

6 tháng cuối năm đặt ra cho Công ty nhiều thuận lợi nhưng còn nhiều thách thức, tuy nhiên thuận lợi là cơ bản. Đảng bộ đặt ra nhiệm vụ SXKD với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu: Giá trị SXKD 710,6 tỷ đồng (trong đó SX công nghiệp 139,5 tỷ đồng); doanh thu 688,8 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 63,1 tỷ đồng; nộp ngân sách 43,2 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động 9,7 triệu đồng/ người/tháng.

Đảng bộ xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong SXKD và các giải pháp thực hiện gồm: giải pháp sắp xếp, đổi mới và tái cấu trúc doanh nghiệp, tiếp thi đấu thầu và thị trường, công tác quản lý cơ giới- vật tư, công tác kỹ thuật công nghệ, an toàn, công tác kế hoạch – chiến lược, công tác tài chính tín dụng, công tác đầu tư và công tác quản trị rủi ro.

Về xây dựng Đảng tiếp tục quan tâm  làm tốt các mặt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chú trọng thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;gắn với Nghị quyết TW4 khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu  hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;  nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên; Đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ cấp chiến lược; coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, phòng chống tham nhũng, lãnh phí; đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân vận, chỉ đạo xây dựng mối  quan hệ hài hóa trong đơn vị, tăng cường thông tin tuyên truyền đối thoại trực tiếp với người lao động.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần văn Tuấn - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương - Tổng Giám đốc Tổng công ty Sông Đà - CTCP,  Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 9 phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ lãnh đạo các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019, góp phần hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty khóa XV.

Tin từ Văn phòng Đảng-Đoàn

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh