CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Công ty cổ phần Sông Đà 9 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Công ty cổ phần Sông Đà 9 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Sáng ngày 24/04/2019, Công ty cổ phần Sông Đà 9 (SD9) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 với sự tham dự của các Cổ đông đại diện sở hữu cho 22.913.111 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Hoàng Cường – Chủ tịch HĐQT cho biết để đạt được sự tăng trưởng trong giai đoạn hiện nay, Sông Đà 9 cần phải quyết tâm thay đổi, quan trọng nhất là cổ đông phải đồng lòng, tận dụng các cơ hội phát triển mới, ông đặc biệt nhấn mạnh đến tình hình khó khăn của thị trường xây dựng trong thời gian qua do các vấn đề về pháp lý và chủ trương thắt chặt tín dụng từ Nhà nước khiến hàng loạt các dự án không được cấp phép hoặc tạm dừng triển khai nhưng Sông Đà 9 vẫn nỗ lực để đạt kế hoạch kinh doanh đề ra.

Trong phần báo cáo của Ban Điều hành, ông Trần Thế Quang – Tổng Giám đốc Sông Đà 9 tổng kết lại những điểm nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018. Theo đó, dù bị ảnh hưởng bất lợi từ các diễn biến trái chiều trên thị trường, nhưng với sự quyết liệt, không ngừng cải tiến trong công tác quản lý và điều hành, Công ty vẫn hoàn thành một số mục tiêu đề ra.

Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Theo chương trình, đại hội đã lần lượt thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2018; Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019; Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT…

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị độc lập bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tại đại hội, ông Vũ Đình Minh – Giám đốc Ban điều hành nội bộ dự án thủy điện Nậm Theun 1 (CHDCND Lào), Phó Giám đốc Ban Kỹ thuật Công nghệ Tổng Công ty Sông Đà đã được bầu làm thành viên HĐQT độc lập của Sông Đà 9; ông Phạm Ngọc Tuấn – Trưởng phòng Kinh tế Chiến lược Công ty đã được bầu vào Hội đồng quản trị Sông Đà 9. Đại hội cũng đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với bà Công Thị Thanh Huyền và ông Nguyễn Văn Đại – Thành viên HĐQT do các cá nhân có đơn xin từ nhiệm.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9 ra mắt Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Sông Đà 9 năm 2019 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội với nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chiến lược phát triển bền vững của Sông Đà 9 theo mục tiêu đã đặt ra.

Với nỗ lực quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên, Sông Đà 9 sẽ tập trung nguồn lực, hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ giao, đưa Sông Đà 9 phát triển bền vững.

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ 2019

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh