CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Tin Đoàn thể
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân dân và đại đoàn kết toàn dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân dân và đại đoàn kết toàn dân tộc

Đại hội VII của Đảng (tháng 6-1991) khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hố Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, đồng thời nêu rõ: “Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Đại hội VII của Đảng (tháng 6-1991) khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hố Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, đồng thời nêu rõ: “Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta”

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW6 (khóa XII) của Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 9
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW6 (khóa XII) của Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 9

Ngày 05/01/2018 Đảng ủy Công ty CP Sông Đà 9 đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác SXKD năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 9
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác SXKD năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 9

Ngày 05/01/2018 Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 9 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác SXKD năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018
Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

Sáng ngày 06/01/2018 Công đoàn Công ty CP Sông Đà 9 tổ chức Hội nghị tổng kết công đoàn, phong trào CNVCLĐ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh