CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

TIN TỨC SỰ KIỆN

Công ty cổ phần Sông Đà 9 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2019
24/04/2019

Sáng ngày 24/04/2019, Công ty cổ phần Sông Đà 9 (SD9) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 với sự tham dự của các Cổ đông đại diện sở hữu cho 22.913.111 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Liên danh nhà thầu An Xuân Thịnh - Sông Đà 9 ký kết hợp đồng thi công gói thầu số 4, dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, thành phố Hà Nội

Ngày 09/4/2019, Liên danh Công ty cổ phần xây dựng thương mại An Xuân Thịnh  - Công ty cổ phần Sông Đà 9 và HWSEPMU đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng Gói thầu số 4, dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội.

SD9-Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9 trân trọng kính mời Quý cổ đông SD9 tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty vào lúc 8h00 ngày 24/04/2019 (thứ Tư) tại Tòa nhà Sông Đà 9, Số 2 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ Tám BCH Trung ương Đảng (khóa XII) của Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 9

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám  BCH TW Đảng khóa XII, Hướng dẫn số 72-HD/BTGTW, ngày 02/11/2018 của Ban Tuyên giáo TW về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng;

24/04/2019

Sáng ngày 24/04/2019, Công ty cổ phần Sông Đà 9 (SD9) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 với sự tham dự của các Cổ đông đại diện sở hữu cho 22.913.111 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

21/03/2019

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám  BCH TW Đảng khóa XII, Hướng dẫn số 72-HD/BTGTW, ngày 02/11/2018 của Ban Tuyên giáo TW về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng;