CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

TIN TỨC SỰ KIỆN

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ Tám BCH Trung ương Đảng (khóa XII) của Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 9
21/03/2019

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám  BCH TW Đảng khóa XII, Hướng dẫn số 72-HD/BTGTW, ngày 02/11/2018 của Ban Tuyên giáo TW về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng;

Tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng

Đại hội VII của Đảng (tháng 6-1991) khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hố Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, đồng thời nêu rõ: “Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta”.

Sông Đà 9 đồng loạt ra quân đầu xuân Kỷ Hợi trên tất cả các công trình

Ngày 10/02/2019, nhằm ngày mùng 6 Tết Âm lịch Xuân Kỷ Hợi, Công ty cổ phần Sông Đà 9 tưng bừng không khí khai xuân tại trụ sở Công ty và 5 điểm cầu trực tuyến tại các công trình trọng điểm của Công ty.

Công đoàn Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhận cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào công nhân lao động năm 2018, Công đoàn Công ty cổ phần Sông Đà 9 rất vinh dự là 1 trong 2 đơn vị của Tổng công ty Sông Đà – CTCP được nhân cờ thi đua suất sắc toàn diện của Tổng liên đoàn lao động việt Nam.

16/02/2019

Ngày 10/02/2019, nhằm ngày mùng 6 Tết Âm lịch Xuân Kỷ Hợi, Công ty cổ phần Sông Đà 9 tưng bừng không khí khai xuân tại trụ sở Công ty và 5 điểm cầu trực tuyến tại các công trình trọng điểm của Công ty.

21/03/2019

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám  BCH TW Đảng khóa XII, Hướng dẫn số 72-HD/BTGTW, ngày 02/11/2018 của Ban Tuyên giáo TW về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng;