CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Tin Đoàn thể
Công ty CP Sông Đà 9 tổ chức các hoạt động chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3
Công ty CP Sông Đà 9 tổ chức các hoạt động chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3

Ngày mùng 8/3 hàng năm đã trở thành ngày hội của Phụ nữ. Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, Lãnh đạo, Công đoàn Công ty và các đơn vị. Ban nữ công Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân dân và đại đoàn kết toàn dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân dân và đại đoàn kết toàn dân tộc

Đại hội VII của Đảng (tháng 6-1991) khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hố Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, đồng thời nêu rõ: “Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Đại hội VII của Đảng (tháng 6-1991) khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hố Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, đồng thời nêu rõ: “Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta”

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW6 (khóa XII) của Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 9
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW6 (khóa XII) của Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 9

Ngày 05/01/2018 Đảng ủy Công ty CP Sông Đà 9 đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác SXKD năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 9
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác SXKD năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 9

Ngày 05/01/2018 Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 9 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác SXKD năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh