{{item2.Ten}}
Trang chủ
Những nội dung cơ bản của Tư tưởng, đạo...
Công ty cổ phần Sông Đà 9 triển khai th...
Chi bộ Công ty CP Thủy điện Nậm Mu tổ c...
Đảng ủy Công ty cổ phần Sông Đà 9 tổ ch...
Sông Đà 9 tổ chức Lễ phát động “Chiến d...
Công ty cổ phần Sông Đà 9 đón nhận Huân...
Tin tức và sự kiện
Tin tức Công ty Đảng ủy Công ty
Đại hội VII của Đảng (tháng 6-1991) khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hố Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, đồng thời nêu rõ: “Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta”.
Công ty cổ phần Sông Đà 9 triển khai thi công Dự án thủy điện Tân Thượng, tỉnh Lâm Đồng
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác SXKD năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 9
Văn hóa và thể thao
Văn hóa sông đà Tin tức Công đoàn - ĐTN